Vores byggefilosofi

Totalentreprenør og hovedentreprenør inden for byggeri

Bygge filosofi

Ordentlighed er nøgleordet for os

Vi går op i det gode projektforløb og byggerier til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Det gælder alt lige fra grundighed i planlægningen samt betænksomhed og proaktivitet i inddragelsen af interessenter undervejs i projektet. 

Vores samarbejde med bygherre og leverandører er afgørende for at minimere fejl

Vi har stor erfaring fra større og mindre projekter udført i Total- og Hovedentreprisen, og har kendskab til, hvordan det sikres at bygherren og dennes rådgivere bliver inddraget i de relevante processer gennem byggeriets opførelse. Derfor sætter vi også en stor ære i et godt samarbejde.

Dette gælder både ift. bygherre, men også ift. vores samarbejdspartnere. Omdrejningspunktet for at sikre det gode samarbejde, ligger i vores projektstyring. Her anvender vi en ydelsesplan, der findes digitalt. Ydelsesplanen indeholder bl.a. tidsplan for rådgiverens og bygherrens ydelser, bygherrens beslutningsplan, kommunikationsplan og mødeplan for projektet. Formålet er entydigt at fastlægge procedurer, kommunikationsveje, ansvar og grænseflader i samarbejdet mellem alle involverede parter, ligesom det er et værktøj til løbende at følge projektets fremdrift. 

Kvalitetssikring under byggeriet

Vi i Erhverv og Bolig Byg A/S prioriterer kvalitetssikring i alle faser af byggeprocessen. Vi anvender vores kvalitetssikringshåndbog til at sikre systematisk tilsyn og kontrol på byggepladsen. Tilsynsplaner og kontrolplaner fastlægger kravene til tilsyn og egenkontrol af entreprisearbejderne. Risikoområder identificeres og opdateres løbende i planerne for at sikre korrekt udførelse af tekniske løsninger. Vi dokumenterer tilsynsnotater med præcis placering, fotos og beskrivelser af udført arbejde. For en effektiv og overskuelig proces anvender vi kvalitetssikringsværktøjet Ajour-KS, der samler al dokumentation ét sted. Ajour-KS er tilgængeligt for alle involverede parter og sikrer, at registreret kvalitetssikringsdokumentation er tilgængelig og opfølgning kan ske korrekt. Byggelederen udfører kvalitetssikringen i samarbejde med underentreprenører, rådgivere og vores team. Vi afholder ugentlige byggemøder, hvor kvalitetssikring er en fast del af dagsordenen. Dette sikrer fokus og opretholder den løbende kvalitetssikring i projektet.

Tidsstyring og ejerskab i byggefasen

For at sikre en problemfri overgang fra projekteringsfasen til byggepladsen, afholder vi et opstartsmøde inden byggeriets start. Her præsenteres projektet for alle vores underentreprenører, og formålet er at skabe fælles forståelse og ejerskab til projektet. Ved opstartsmødet udarbejdes eller tilpasses den endelige tids- og aktivitetsplan. Vi beskriver også logistikstyringsprincipperne (procesplan, periodeplan og ugeplan) samt ansvarsfordelingen mellem parterne i planlægningen og udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette sikrer klarhed om, hvem der gør hvad og hvornår, og skaber en smidig og gnidningsfri proces.

Fejl- og mangel forebyggelse

Vi lægger stor vægt på at forebygge fejl og mangler i byggeprocessen. Dette opnås ved at have fokus på forebyggelse allerede ved opstartsmødet med underentreprenøren og løbende gennem projektgennemgangsmøder. Disse møder er afgørende for at afstemme forventninger og følge op på kvalitet og krav i byggeriet. Vi stræber efter at have en prøvelejlighed klar tidligt i processen for at identificere eventuelle misforståelser og skabe fokus på kommende forventninger til mangelfasen. Eventuelle fejl og mangler opdages og løses hurtigt og effektivt, så de ikke opstår under mangelfasen. Alle mangler registreres og håndteres digitalt gennem Ajour-KS mangelværktøjet. Inden mangelfasen starter, afholdes et møde med alle underentreprenører for at drøfte principperne for en god aflevering.

Den gode aflevering

Den gode aflevering hos os omfatter følgende punkter:

  • Opstartsmøde om mangelprocessen: Som det første skridt i den gode aflevering afholdes et opstartsmøde mellem Erhverv og Bolig Byg A/S og de involverede underentreprenører. Her afstemmes krav og forventninger til mangelprocessen. Det kræves, at hver underentreprenør stiller det samme team til hver mangelgennemgang for at sikre ansvar og ejerskab for hele processen.
  • Mestergennemgang: Vi lægger stor vægt på grundige mestergennemgange, da de skaber ejerskab og en sund kvalitetskultur. Mestergennemgangen er et krav i kontrakten mellem Erhverv og Bolig Byg A/S og underentreprenørerne. Vi tager mestergennemgang og mangelbegrebet meget seriøst.
  • Mangeludbedringsdage: Før mangelgennemgangen med bygherre afholder Erhverv og Bolig Byg A/S, i nødvendigt omfang, mangeludbedringsdage. Her identificeres eventuelle fejl og mangler i samarbejde med et mangelsjak bestående af byggeledelse, fagtilsyn og håndværkere. Efter identifikationen sendes gennemgangen til underentreprenørens mangeludbedringsteam, som udbedrer fejl og mangler. De fleste forhold kan løses med det samme.
  • Før gennemgang af byggeriet: Inden den endelige mangelgennemgang mellem bygherre og Erhverv og Bolig Byg A/S, gennemfører vi en struktureret gennemgang af byggeriet i henhold til AB18. Vi udarbejder en digital protokol over forhold, der kan forhindre en mangelfri aflevering. Gennemgangen afholdes på byggepladsen med repræsentanter fra bygherre og Erhverv og Bolig Byg A/S.
  • Udbedring af mangler: Hvis der er forhold, der forhindrer en mangelfri aflevering, udarbejdes en klar plan for udbedringen af disse forhold. Når mangeludbedringsperioden er overstået, foretages den egentlige afleveringsforretning i henhold til ABT18.

Efter den traditionelle aflevering er vi klar med et mangelfrit byggeri til det aftalte tidspunkt. Vi arbejder struktureret for at sikre en god aflevering og en tilfredsstillende kvalitet.